WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever

De site kenzoparfums.com (hierna te noemen de « Site ») wordt uitgegeven door LVMH FRAGRANCE BRANDS (hierna te noemen « LVMH Fragrance Brands »), een naamloze vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van 10.707.833,50 €, ingeschreven in het handels- en vennootschapregister van Nanterre onder nummer 572 082 253 RCS Nanterre waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 77 Rue Anatole France, 92532 Levallois, Frankrijk, +33(0)1 73 02 60 00.

De website wordt in Europa gehost door de firma Demandware, Inc. 5 Wall Street Burlington, MA 01803 USA - Tel: +1 781-425-1400
Toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud hiervan vallen onder de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de site

LVMH Fragrance Brands doet zijn best om de juistheid en de update van de op de Site verspreide informatie te garanderen en behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing te corrigeren. LVMH Fragrance Brands kan echter niet instaan voor de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de op de Site ter beschikking gestelde informatie.

Om die reden kan LVMH Fragrance Brands geen aansprakelijk aanvaarden:
- voor onderbrekingen van de Site en/of storingen op de Site,
- voor onjuistheden of weglatingen betreffende de op de Site beschikbare informatie,
- voor schade voortkomend uit hacking van de Site door een derde waardoor de op de Site ter beschikking gestelde informatie gewijzigd is;
- en meer in het algemeen voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard of gevolgen, inclusief kosten die zouden kunnen ontstaan door de aankoop van de op de Site getoonde goederen, verlies van winst, clientèle, data of enig ander verlies van immateriële goederen dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang van een willekeurig persoon op de site of de onmogelijkheid hiertoe toegang te krijgen of geloof dat gehecht is aan enige informatie die direct of indirect van deze afkomstig is.

Intellectuele eigendom

De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud hiervan door de bezoeker betekenen dat deze aanvaardt dat de Site het exclusieve eigendom is van LVMH Fragrance Brands, die als enige bevoegd is de rechten van intellectuele eigendom en de hierbij horende rechten van de persoonlijkheid te gebruiken, met name van de merken, modellen, auteursrechten en recht of afbeelding, als oorspronkelijke rechthebbende of door uitdrukkelijke toestemming. Op deze grond mag de bezoeker de Site of delen hiervan niet downloaden, reproduceren, doorgeven of vertegenwoordigen anders dan voor persoonlijk en privé gebruik. Het is de bezoeker tevens verboden wijzigingen aan te brengen, een afgeleid werk te creëren, het ontwerp of de assemblage te veranderen of op enige andere wijze te trachten de broncode te vinden (met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen) of op enige wijze rechten met betrekking tot de door de Site gebruikte software te verkopen, toe te wijzen, hiervoor een sublicentie te verlenen of deze door te geven. Het is tevens verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en met name (zonder dat deze opsomming beperkend is) teneinde een ongeoorloofde toegang te krijgen tot de service en tot de site via een ander middel dan via de interface die u door LVMH Fragrance Brands verstrekt wordt.

Links

De Site kan links naar andere sites invoeren. Aangezien LVMH Fragrance Brands deze sites niet kan controleren, kan LVMH Fragrance Brands niet aansprakelijk worden geacht voor het ter beschikking stellen van deze sites noch voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze sites. Bovendien kan LVMH Fragrance Brands niet aansprakelijk worden geacht voor bewezen of aangevoerde schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit dat men vertrouwen heeft gesteld in de inhoud, aan goederen of diensten beschikbaar op deze sites of externe bronnen.

Overeenkomsten afgesloten door LVMH Fragrance Brands

De firma LVMH Fragrance Brands heeft voor het merk KENZO sinds 1 januari 2012 geen overeenkomsten afgesloten, zoals vermeld in artikel L.1453-1 van het wetboek voor volksgezondheid.

Toepasselijk recht - toewijzing van bevoegdheid

Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden geregeld door het Franse recht. Geschillen voortkomend uit het gebruik van de Site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbank.