PRIVACYBELEID
EN PERSOONSGEGEVENS

LVMH Fragrance Brands (LFB) hecht een bijzonder belang aan de verwerking, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Dit handvest betreffende privacybescherming heeft tot doel u op duidelijke, eenvoudige en volledige wijze te informeren over de verwerkingen, die worden uitgevoerd op de persoonsgegevens die u ons verstrekt of tot de verzameling waarvan wij gebracht kunnen worden over te gaan tijdens uw navigatie op onze website, over hun eventuele doorgifte aan derden alsmede over uw rechten et de opties waarover u beschikt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

LFB, de vennootschap vereenvoudigde naamloze, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 77 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, ingeschreven in het handelsregister van Paris onder nummer 5720822530079, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, die op de site www.kenzoparfums.com zijn verzameld in de zin van de toepasselijke reglementering inzake persoonsgegevens en met name de Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna « AVG »).

I. Wat is een persoonsgegeven ?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of over een natuurlijke persoon, die direct of indirect identificeerbaar is aan de hand van een identificatienummer of aan de hand van een of meer elementen, die voor hem kenmerkend zijn, zoals zijn naam, zijn voornaam, zijn geboortedatum, zijn klanten- of bestelnummer, zijn foto, enz…

II. Bij welke gelegenheden kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen ?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen ter gelegenheid van :

- uw inschrijving op ons getrouwheidsprogramma;
- uw acceptatie onze commerciële communicatie te ontvangen via, naargelang uw keuze, e-mail, telefoon, sms of per post;
- opiniepeilingen of tevredenheidsonderzoeken over uw ervaring als klant;
- een interactie met ons Huis via onze officiële pagina op de sociale netwerken of wanneer wij u voorstellen een content, die u op een sociaal netwerk gepubliceerd heeft, opnieuw te gebruiken;
- uw aan ons Huis gerichte verzoeken om inlichtingen;
- uw deelname aan een door ons georganiseerd evenement;
- uw navigatie op internet door tussenkomst van cookies of gelijkaardige technologieën of wanneer u klikt op de reclame over onze producten.

III. Tot het verzamelen van welke persoonsgegevens kunnen wij overgaan ?

(i) In het kader van onze activiteiten kunnen wij ertoe gebracht worden voor verschillende doeleinden bepaalde gegevens rechtstreeks bij u te verzamelen door middel van op onze website gedigitaliseerde formulieren, door middel van onze mobiele apps en in sommige van onze boetieks of in papiervorm (cfr. IV voor de lijst met verwerkingsdoeleinden).

De informaties tot de verzameling waarvan wij over kunnen gaan, zijn :
• Uw identiteit
• Uw contactgegevens (bv. e-mailadres)
• Uw persoonlijke voorkeuren in verband met de producten die wij op de markt brengen of met onze website (taal);
• Bepaalde gegevens over gezondheid ingeval van melding uwerzijds van een ongewenste bijwerking met een van onze producten ;

De voor LFB strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden aangegeven door een asterisk op elk formulier voor de verzameling van persoonsgegevens op onze site, in gedigitaliseerde vorm in sommige van onze stands en winkels maar ook offline, in papiervorm. Indien u niet deze verplichte velden invult, zal LFB waarschijnlijk niet op uw verzoeken kunnen antwoorden en/of de gevraagde diensten kunnen verstrekken. De andere informaties zijn van facultatieve aard en stellen ons in staat u beter te kennen en onze communicaties en diensten ten aanzien van u te verbeteren.

(ii) Wij kunnen er ook toegebracht worden bepaalde gegevens te verzamelen, die afkomstig zijn van uw aankopen van producten of diensten, online of in de winkel en met name informaties betreffende het bedrag en de aard van uw aankopen.

IV. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt ?

LFB verwerkt uw gegevens:

• om de klantenrelatie te beheren bij verzoeken voor informatie of klachten die u ons gezonden mocht hebben via onze website, onze klantenservice of onze pagina’s op de sociale netwerken; * om ons getrouwheidsprogramma te beheren;
• voor het traceren en het beheren van de meldingen die u ons kunt zenden in het kader van onze waakzaamheidsverplichting inzake cosmetische producten;
• voor het beheer en de optimalisering van uw ervaring als klant door middel van een betere kennis van onze klanten;
• om aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden in het kader van de evolutie van onze producten en diensten;
• voor het realiseren van statistische analyses om besturings-, meet- en rapportagetools te ontwikkelen met als doel onze handels- en marketingactiviteiten en onze productie aan te passen en te verbeteren;
• om u, mits u akkoord gaat, informatie te bezorgen over onze aanbiedingen en om u nieuwtjes en evenementen toe te sturen via de door u geselecteerde communicatiekanalen;
• voor het beheer van uw deelname aan de evenementen waarvoor u zich registreert.

V. Wat zijn de juridische gronden die de gegevensverwerking legitimeren ?

LFB verwerkt uw persoonsgegevens :

• voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en LFB om uw toegang tot uw klantenrekening te beheren alsmede voor de behandeling en het opvolgen van uw bestellingen ;
• in het kader van zijn legitiem belang met als doel het marketingbeheer, de beveiliging van zijn digitale gegevensdragers (website, apps, enz.);
• wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, om onze handelsprospectie, uw navigatiegegevens via de cookies, etc. te beheren;
• in het kader van de naleving van haar wettelijke fiscale verplichtingen (het bewaren van de aankoopfacturen) en de waakzaamheidsverplichting inzake cosmetische producten in het kader van de Verordening EU 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten;

VI. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van LFB. Wij zien erop toe, dat uitsluitend de binnen LFB gevolmachtigde personen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen hebben, wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze handelsrelatie of van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel communiceren aan:
• andere entiteiten van de LVMH Groep, waarvan sommige als onderaannemer handelen;
• onderaannemers zoals:
- hostingdienstverleners en dienstverleners voor het onderhoud van de site en van onze digitale tools voor het verzamelen van persoonsgegevens bij stands en in winkels;
- logistieke dienstverleners;
- dienstverleners voor marketingoplossingen;
- dienstverleners voor het beheer van handels- en communicatieprospectie via de sociale netwerken;
- dienstverleners van de klantendienst;
- dienstverleners voor de organisatie van evenementen;

Tenslotte, zal LFB ertoe gebracht kunnen worden uw gegevens aan derden te communiceren teneinde aan haar wettelijke, reglementaire en conventionele verplichtingen te voldoen of om te antwoorden op verzoeken van de wettelijk bevoegde autoriteiten.

VII. Doorgiften van gegevens naar het buitenland

Bepaalde ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen in het buitenland gevestigd zijn, eveneens in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Iedere doorgifte van uw gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte wordt verricht middels adequate garanties, met name contractuele, technische en organisatorische, overeenkomstig de toepasselijke reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een kopie van deze BCRs kan worden verstrekt op eenvoudig verzoek, te richten aan LVMH Fragrance Brands.

VIII. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

De wettelijke, door LFB gedefinieerde bewaartermijnen nemen de aanbevelingen in acht van Autorite it Persoons Gegevens en/of de wettelijke verplichtingen waaraan LFB onderworpen is.

IX. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen ?

Overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, met name de AVG, beschikt u over een recht van inzage en een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens alsmede over het recht om daarvan wissing te verzoeken en over het recht om wegens gerechtvaardigde gronden bezwaar tegen hun verwerking te maken en daarvan de beperking of de overdraagbaarheid te verkrijgen, in zoverre dit van toepassing is.
Deze rechten kunnen rechtstreeks bij LFB vworden uitgeoefend per elektronisch bericht, te richten aan dpo@kenzoparfums.fr of per gewoon schrijven te richten aan LFB - 77 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, vergezeld gaande van een identiteitsbewijs. U kunt te allen tijde vragen onze berichten met betrekking tot onze aanbiedingen, actualiteiten en evenementen niet meer te ontvangen door de hypertext link te gebruiken, die daarvoor is opgenomen in iedere e-mail, die wij u doen toekomen. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij Autorité de protection des données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

X. Gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het recht een klacht in te dienen

Voor elke kwestie, die verband houdt met de verzameling en de verwerking van uw Gegevens door LFB, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming van LFB op het volgende adres dpo@kenzoparfums.fr
Informatie over het beheer van de cookies
Deze rubriek is gewijd aan ons beheersbeleid van de cookies op de site www.kenzoparfums.com
Het doel hiervan is u te informeren over de oorsprong en het gebruik van de navigatie-informaties, die ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website verwerkt worden en over uw rechten.

WAT IS EEN COOKIE ?

Ter gelegenheid van het bezoek aan onze website kunnen wij ertoe gebracht worden, dankzij uw browser en onder voorbehoud van uw keuzes, om in uw terminal (computer, smartphone, tablet) een tekstbestand te plaatsen.
Dit tekstbestand is een cookie. Het zal LFB in staat stellen gedurende zijn geldigheids-of registratietermijn uw terminal tijdens uw eerstkomende bezoeken te identificeren.
Alleen de uitgever van een cookie zal eventueel de daarin voorkomende informaties kunnen lezen of wijzigen. U treft onderstaand de informaties met betrekking tot de cookies aan, die eventueel op uw terminal kunnen worden geplaatst, wanneer u pagina’s van de site www.kenzoparfums.com bezoekt, hetzij door LFB, hetzij door derden, alsmede de middelen, die het mogelijk maken de registratie van deze cookies op uw terminal uit te schakelen/te weigeren.

WAARVOOR DIENEN DE OP www.kenzoparfums.com UITGEGEVEN COOKIES ?

Er bestaan verschillende categorieën cookies, sommige worden rechtstreeks door LFB en haar dienstverleners uitgegeven, andere kunnen door derden-ondernemingen worden uitgegeven.

I. De door LFB en haar dienstverleners uitgegeven cookies

Verschillende soorten cookies kunnen op uw terminal tijdens uw navigatie op onze website geplaatst worden :

(i) De « Essentiële » cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de navigatie op onze site, met name voor de goede uitvoering van het bestelprocedé.
Hun uitschakeling kan navigatiemoeilijkheden op onze site met zich meebrengen alsmede de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen.
Deze cookies zijn ook noodzakelijk voor het opvolgen van de activiteit van LFB.
Deze cookies kunnen op uw terminal geïnstalleerd worden door LFB of door haar dienstverleners.

(ii) De « Analytische en Personalisatie » cookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de navigatie op onze site maar kunnen het bv. mogelijk maken voor u: het zoeken te vergemakkelijken, uw aankoopervaring te optimaliseren en voor ons : uw verwachtingen beter te bepalen, onze aanbieding te verbeteren dan wel het functioneren van onze site te optimaliseren.

(iii) De « Reclame » cookies

Cookies kunnen eventueel ook gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Deze cookies maken het mogelijk dat de door u geziene reclames relevanter voor u zijn.

Wat is het belang om promotionele aanbiedingen en reclames te zien verschijnen, die aan uw navigatie zijn aangepast ?

Het doel is u de meeste relevante aanbiedingen en reclames te presenteren. Daarvoor maakt de cookietechnologie het mogelijk in real time de content te doen verschijnen, die het meest aangepast is aan uw interessecentra, die uit uw recent bezoek aan onze site zijn afgeleid.
Uw interesse voor de contents, die op uw terminal verschijnen, wanneer u een site bezoekt, bepaalt vaak de reclame-inkomsten van deze site en stelt hem in staat zijn vaak gratis aan de gebruikers verstrekte diensten te exploiteren. U geeft er ongetwijfeld de voorkeur aan aanbiedingen en reclames te zien verschijnen, die u interesseren, eerder dan een content waarvoor u geen enkele interesse heeft. Aldus wil LFB, net zoals de adverteerders, haar aanbiedingen en reclames verspreid zien bij internetters, die daarin eventueel geïnteresseerd mochten zijn.

Pas op als u het gebruik van uw terminal met andere personen deelt :

Als uw terminal door verschillende personen gebruikt wordt en wanneer eenzelfde terminal over verschillende browsers beschikt, kunnen wij niet op 100% zekere wijze garanderen, dat de voor deze terminal bestemde diensten en reclames inderdaad overeenkomen met uw eigen gebruik daarvan en niet met dat van een andere gebruiker van deze terminal.
In voorkomend geval hangen het delen van het gebruik van uw terminal met andere personen en de instelling van de parameters van uw browser ten aanzien van de cookies van uw vrije keus af en vallen deze onder uw verantwoordelijkheid.

II. De door derden-ondernemingen uitgegeven cookies

De uitgifte en het gebruik van cookies op onze site door derden zijn onderworpen aan het privacybeschermingsbeleid van deze derden.
Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de navigatie op onze site.
Wij kunnen eventueel op onze site van derden afkomstige apps plaatsen, die u in staat stellen contents van onze website met andere personen te delen of aan deze andere personen uw bezoek of uw mening met betrekking tot een content van onze site te geven. Dit is met name het geval voor het "Delen" en het "Vind ik leuk" knopje, voortgesproten uit de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, enz.
Het sociale netwerk, dat zo’n apps knopje verschaft, zou u eventueel dankzij dit knopje kunnen identificeren, zelfs wanneer u tijdens uw bezoek aan onze site dit knopje niet gebruikt heeft.
Dit soort apps knopje kan het betrokken sociale netwerk inderdaad in staat stellen uw navigatie op onze site te volgen door het simpele feit dat gedurende uw navigatie op onze site uw account op het betrokken sociale netwerk op uw terminal geactiveerd was (open session).
Wij hebben geen enkele controle over het door de sociale netwerken gebruikte procedé voor de verzameling van informaties met betrekking tot de navigatie op onze site en tot de daaraan verbonden persoonsgegevens waarover zij beschikken.
Wij nodigen u uit het beleid inzake privacybescherming van deze netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name op het gebied van reclame, de navigatie-informaties, die zij dankzij deze apps knopjes kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid dient u met name in staat te stellen uw keuzes bij deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door de parametrering van uw gebruikersaccounts bij ieder van deze netwerken afzonderlijk.
Om het beleid inzake de privacybescherming van bovengenoemde sociale netwerken te kennen dient u op hun website in te loggen.

III. Het beheer van de op uw terminal geplaatste cookies

De registratie van een cookie in uw terminal is aan uw wil onderworpen.
U kunt uw browser overeenkomstig uw wil op zodanige wijze configureren dat de cookies (a) geaccepteerd en op uw terminal geregistreerd worden of, in tegendeel, (b) geweigerd worden.

a. Akkoord met de Cookies

Indien uw browser op zodanige wijze geparametreerd is, dat hij de registratie van cookies in uw terminal accepteert, zullen de in de door u bezochte pagina’s en contents opgenomen cookies systematisch in uw terminal geregistreerd worden.

b. Weigering van de Cookies

U kunt uw browser op zodanige wijze parametreren :
• dat de acceptatie of de weigering van de cookies u punctueel wordt voorgesteld, voordat een cookie eventueel geregistreerd zal kunnen worden ;
• dat de registratie van cookies in uw terminal systematisch geweigerd wordt.

Let op : Elke parametrering die u op uw browser met betrekking tot de acceptatie of de weigering van de cookies kunt ondernemen, kan eventueel uw navigatie op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten, waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, wijzigen.

Bijvoorbeeld door sommige essentiële cookies te weigeren, loopt u het risico geen bestelling op onze site meer te kunnen plaatsen.

Indien u ervoor kiest de registratie van cookies in uw terminal te weigeren of indien u de daarin geregistreerde cookies uitschakelt, zijn wij van iedere aansprakelijkheid ontslagen voor de gevolgen, die verband houden met het verslechterde functioneren van onze diensten, die volgen uit de onmogelijkheid voor ons om de voor het functioneren daarvan noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen en die u geweigerd of uitgeschakeld mocht hebben.

Hoe kunt u uw keuzen uitoefenen naar gelang de browser die u gebruikt ?

Het configureren van iedere browser is verschillend. Deze is in het algemeen omschreven in de hulppagina van uw browser. Wij nodigen u dus uit daarvan kennis te nemen. Zodoende kunt u dus weten hoe u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.

• Voor Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Voor Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=nl_NL
• Voor Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
• Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
• Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html