PRIVACYBELEID
EN PERSOONSGEGEVENS

LVMH Fragrance Brands (LFB) hecht een bijzonder belang aan de verwerking, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Dit handvest betreffende privacybescherming heeft tot doel u op duidelijke, eenvoudige en volledige wijze te informeren over de verwerkingen, die worden uitgevoerd op de persoonsgegevens die u ons verstrekt of tot de verzameling waarvan wij gebracht kunnen worden over te gaan tijdens uw navigatie op onze website, over hun eventuele doorgifte aan derden alsmede over uw rechten et de opties waarover u beschikt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

LFB, de vennootschap vereenvoudigde naamloze, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 77 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, ingeschreven in het handelsregister van Paris onder nummer 5720822530079, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, die op de site www.kenzoparfums.com zijn verzameld in de zin van de toepasselijke reglementering inzake persoonsgegevens en met name de Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna « AVG »).

I. Wat is een persoonsgegeven ?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of over een natuurlijke persoon, die direct of indirect identificeerbaar is aan de hand van een identificatienummer of aan de hand van een of meer elementen, die voor hem kenmerkend zijn, zoals zijn naam, zijn voornaam, zijn geboortedatum, zijn klanten- of bestelnummer, zijn foto, enz…

II. Bij welke gelegenheden kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen ?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen ter gelegenheid van :

- uw inschrijving op ons getrouwheidsprogramma;
- uw acceptatie onze commerciële communicatie te ontvangen via, naargelang uw keuze, e-mail, telefoon, sms of per post;
- opiniepeilingen of tevredenheidsonderzoeken over uw ervaring als klant;
- een interactie met ons Huis via onze officiële pagina op de sociale netwerken of wanneer wij u voorstellen een content, die u op een sociaal netwerk gepubliceerd heeft, opnieuw te gebruiken;
- uw aan ons Huis gerichte verzoeken om inlichtingen;
- uw deelname aan een door ons georganiseerd evenement;
- uw navigatie op internet door tussenkomst van cookies of gelijkaardige technologieën of wanneer u klikt op de reclame over onze producten.

III. Tot het verzamelen van welke persoonsgegevens kunnen wij overgaan ?

(i) In het kader van onze activiteiten kunnen wij ertoe gebracht worden voor verschillende doeleinden bepaalde gegevens rechtstreeks bij u te verzamelen door middel van op onze website gedigitaliseerde formulieren, door middel van onze mobiele apps en in sommige van onze boetieks of in papiervorm (cfr. IV voor de lijst met verwerkingsdoeleinden).

De informaties tot de verzameling waarvan wij over kunnen gaan, zijn :
• Uw identiteit
• Uw contactgegevens (bv. e-mailadres)
• Uw persoonlijke voorkeuren in verband met de producten die wij op de markt brengen of met onze website (taal);
• Bepaalde gegevens over gezondheid ingeval van melding uwerzijds van een ongewenste bijwerking met een van onze producten ;

De voor LFB strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden aangegeven door een asterisk op elk formulier voor de verzameling van persoonsgegevens op onze site, in gedigitaliseerde vorm in sommige van onze stands en winkels maar ook offline, in papiervorm. Indien u niet deze verplichte velden invult, zal LFB waarschijnlijk niet op uw verzoeken kunnen antwoorden en/of de gevraagde diensten kunnen verstrekken. De andere informaties zijn van facultatieve aard en stellen ons in staat u beter te kennen en onze communicaties en diensten ten aanzien van u te verbeteren.

(ii) Wij kunnen er ook toegebracht worden bepaalde gegevens te verzamelen, die afkomstig zijn van uw aankopen van producten of diensten, online of in de winkel en met name informaties betreffende het bedrag en de aard van uw aankopen.

IV. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt ?

LFB verwerkt uw gegevens:

• om de klantenrelatie te beheren bij verzoeken voor informatie of klachten die u ons gezonden mocht hebben via onze website, onze klantenservice of onze pagina’s op de sociale netwerken; * om ons getrouwheidsprogramma te beheren;
• voor het traceren en het beheren van de meldingen die u ons kunt zenden in het kader van onze waakzaamheidsverplichting inzake cosmetische producten;
• voor het beheer en de optimalisering van uw ervaring als klant door middel van een betere kennis van onze klanten;
• om aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden in het kader van de evolutie van onze producten en diensten;
• voor het realiseren van statistische analyses om besturings-, meet- en rapportagetools te ontwikkelen met als doel onze handels- en marketingactiviteiten en onze productie aan te passen en te verbeteren;
• om u, mits u akkoord gaat, informatie te bezorgen over onze aanbiedingen en om u nieuwtjes en evenementen toe te sturen via de door u geselecteerde communicatiekanalen;
• voor het beheer van uw deelname aan de evenementen waarvoor u zich registreert.

V. Wat zijn de juridische gronden die de gegevensverwerking legitimeren ?

LFB verwerkt uw persoonsgegevens :

• voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en LFB om uw toegang tot uw klantenrekening te beheren alsmede voor de behandeling en het opvolgen van uw bestellingen ;
• in het kader van zijn legitiem belang met als doel het marketingbeheer, de beveiliging van zijn digitale gegevensdragers (website, apps, enz.);
• wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, om onze handelsprospectie, uw navigatiegegevens via de cookies, etc. te beheren;
• in het kader van de naleving van haar wettelijke fiscale verplichtingen (het bewaren van de aankoopfacturen) en de waakzaamheidsverplichting inzake cosmetische producten in het kader van de Verordening EU 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten;

VI. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van LFB. Wij zien erop toe, dat uitsluitend de binnen LFB gevolmachtigde personen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen hebben, wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze handelsrelatie of van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel communiceren aan:
• andere entiteiten van de LVMH Groep, waarvan sommige als onderaannemer handelen;
• onderaannemers zoals:
- hostingdienstverleners en dienstverleners voor het onderhoud van de site en van onze digitale tools voor het verzamelen van persoonsgegevens bij stands en in winkels;
- logistieke dienstverleners;
- dienstverleners voor marketingoplossingen;
- dienstverleners voor het beheer van handels- en communicatieprospectie via de sociale netwerken;
- dienstverleners van de klantendienst;
- dienstverleners voor de organisatie van evenementen;

Derden die uw interessegebieden willen kennen zodat zij soortgelijke doelgroepen kunnen creëren en prospects kunnen richten die overeenkomen met uw profiel. Als onderdeel van deze specifieke verwerking kunnen deze partners de beschikbaar gestelde persoonsgegevens hergebruiken om onafhankelijke en afzonderlijke targeting uit te voeren voor commerciële prospectiedoeleinden, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en zijn zij verantwoordelijk voor hun wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Houd er rekening mee dat deze partners in de context van hergebruik optreden als verantwoordelijken voor de gegevens. U dient daarom hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:
• Facebook (Privacybeleid hier beschikbaar)
• Instagram (Privacybeleid hier beschikbaar)
Derden die namens ons statistieken produceren met betrekking tot onze prestaties op sociale netwerken.

Tenslotte, zal LFB ertoe gebracht kunnen worden uw gegevens aan derden te communiceren teneinde aan haar wettelijke, reglementaire en conventionele verplichtingen te voldoen of om te antwoorden op verzoeken van de wettelijk bevoegde autoriteiten.

VII. Doorgiften van gegevens naar het buitenland

Bepaalde ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen in het buitenland gevestigd zijn, eveneens in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Iedere doorgifte van uw gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte wordt verricht middels adequate garanties, met name contractuele, technische en organisatorische, overeenkomstig de toepasselijke reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een kopie van deze BCRs kan worden verstrekt op eenvoudig verzoek, te richten aan LVMH Fragrance Brands.

VIII. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

De wettelijke, door LFB gedefinieerde bewaartermijnen nemen de aanbevelingen in acht van Autorite it Persoons Gegevens en/of de wettelijke verplichtingen waaraan LFB onderworpen is.

IX. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen ?

Overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, met name de AVG, beschikt u over een recht van inzage en een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens alsmede over het recht om daarvan wissing te verzoeken en over het recht om wegens gerechtvaardigde gronden bezwaar tegen hun verwerking te maken en daarvan de beperking of de overdraagbaarheid te verkrijgen, in zoverre dit van toepassing is.
Deze rechten kunnen rechtstreeks bij LFB vworden uitgeoefend per elektronisch bericht, te richten aan dpo@kenzoparfums.fr of per gewoon schrijven te richten aan LFB - 77 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. U kunt te allen tijde vragen onze berichten met betrekking tot onze aanbiedingen, actualiteiten en evenementen niet meer te ontvangen door de hypertext link te gebruiken, die daarvoor is opgenomen in iedere e-mail, die wij u doen toekomen. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij Autorité de protection des données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

X. Gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het recht een klacht in te dienen

Voor elke kwestie, die verband houdt met de verzameling en de verwerking van uw Gegevens door LFB, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming van LFB op het volgende adres dpo@kenzoparfums.fr
Informatie over het beheer van de cookies
Deze rubriek is gewijd aan ons beheersbeleid van de cookies op de site www.kenzoparfums.com
Het doel hiervan is u te informeren over de oorsprong en het gebruik van de navigatie-informaties, die ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website verwerkt worden en over uw rechten.